Your browser does not support script

 

RCP-2 - ZAAWANSOWANY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY

 

 

System rejestracji czasu pracy RCP-2 umożliwia powiązanie ze sobą w system kilku czy kilkunastu rejestratorów, montowanych w różnych miejscach w firmie np. przy wejściach na poszczególne piętra, wydziały itp. i może być obsługiwany przez jeden komputer lub kilka komputerów lokalnej sieci komputerowej lub sieci rozległej np. internet. Dołożenie odpowiednich modułów programowego do oprogramowania obsługującego system rejestracji czasu pracy pozwala na uzyskanie dodatkowych funkcji: kontrolo dostępu do pomieszczeń (system SKD-2) oraz systemu kontroli dostępu do wind (SKD_Windy).

 

Podstawowe zasady działania systemu

 • Każdy pracownik wyposażony w identyfikator jest zobowiązany przy wejściu i wyjściu z pracy do odczytania identyfikatora w czytniku rejestratora, do którego został przypisany
 • Odczyty z poszczególnych rejestratorów odczytywane są jako własność danego pracownika a następnie przesyłane do komputera.
 • Program komputerowy interpretuje odczyty jako określone zdarzenie w czasie: wejście lub wyjście
 • Podstawą tej interpretacji są uprzednio wpisane do programu parametry pracy: godziny pracy, norma dzienna itp. dla poszczególnych osób lub grup pracowniczych.
 • Dane zgromadzone w programie mogą być poddawane różnego rodzaju analizom i modyfikacjom, obrazowane graficznie w postaci trójwymiarowych wykresów a także drukowane na drukarce komputerowej
 • System umożliwia ewidencjonowanie i dokonywanie analiz:
  • Godzina wejścia i godzina wyjścia, Czas pracy, Czas obecności
  • Aktualny stan obecności (obecni, spóźnieni w danym dniu, nieobecni)
  • Spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, wyjścia w trakcie pracy (z podziałem na prywatne i służbowe)
  • Nieobecności całodzienne: nieobecności służbowe, zwolnienia lekarskie, urlopy, inne nieobecności prywatne, nieobecności nieusprawiedliwione,
  • Bilanse czasu pracy za dowolny okres rozliczeniowy (wybrane dni, tydzień, miesiąc, kwartał itp.) dla grup pracowniczych i dla poszczególnych pracowników.
 • Raporty i bilanse dot. spóźnień, wcześniejszych wyjść z pracy, nieobecności (służbowe i prywatne)
 • Program umożliwia także wydruki bilansów i raportów

 

System RCP-2 tworzą sprzęt i oprogramowanie:

Sprzęt

 1. Rejestratory - 1-czytnikowe lub 2-czytnikowe na karty lub breloczki zbliżeniowe (patrz zdjęcie)

 2. Oprogramowanie na komputer klasy PC – dla środowiska Windows

 3. Konwerter RS 232 / RS 485

Do systemu należy dokupić odpowiednią ilość identyfikatorów.

Oprogramowanie RCP-2

Minimalne wymagania sprzętowe do uruchomienia oprogramowania RCP-2 to Pentium 600, 128MB RAM, SVGA 800x600. Oprogramowanie działa w środowisku Windows 95/98, NT, XP, 2000, 7, 8 (32/64 bit). Jest ono przygotowane do pracy w sieci komputerowej lokalnej jak też w sieciach rozległych np. internet. Składa się z 2 programów:

Administrator (program wspólny także dla systemu SKD-2), przeznaczony do konfigurowania systemu

Umożliwia on w szczególności:

 • Wprowadzanie do systemu nowych użytkowników - imię i nazwisko oraz – opcjonalnie - inne dane osobowe (dane te są gromadzone w Kwestionariuszu osobowym)
 • Tworzenie grup użytkowników czyli grup osób o tych samych prawach dostępu do określonych stref (pomieszczeń, korytarzy, zespołów pomieszczeń) lub z uwzględnieniem kryterium przynależności organizacyjnej
 • Przyporządkowywanie osób do poszczególnych grup użytkowników
 • Wprowadzanie do systemu nowych bramek
 • Definiowania, czy dana bramka jest bramką tylko SKD czy także bramką RCP
 • Tworzenie grup bramek i modyfikacja ich właściwości: nazwa, adres sieciowy, czy aktywna. bramka jedno- czy dwuczytnikowa
 • Tworzenie schematów dostępu (rodzajów praw wejścia) w poszczególnych dniach tygodnia oraz w określonych przedziałach czasowych:
 • Dostęp nieograniczony
 • Dostęp ograniczony
 • Dostęp zabroniony
 • Nadawanie uprawnień wejścia dla poszczególnych osób oraz grup osób
 • Przydzielanie użytkowników oraz grup użytkowników do określonych przejść
 • Obsługa identyfikatorów
 • Przydzielanie i odbieranie identyfikatora użytkownikom
 • Historia identyfikatora)
 • nie identyfikatorów (do kogo należy)
 • Dodawanie i usuwanie identyfikatora
 • Zamykanie okresów czasowych
 • Nadawanie haseł i uprawnień poszczególnym osobom obsługującym system
WinCzas II - program operacyjny do obsługi systemu RCP

Program WinCzas II, umożliwia w szczególności ewidencjonowanie, dokonywanie analiz i wydruków zdarzeń w podziale na prywatne i służbowe:
 • obecności: godziny wejścia i wyjścia, czas obecności, czas pracy oraz aktualny stan obecności
 • spóźnienia, wcześniejsze wyjścia z pracy, wyjścia w trakcie dnia pracy
 • nieobecności: zwolnienia lekarskie, urlopy, nieobecności służbowe, inne nieobecności usprawiedliwione oraz nieobecności nieusprawiedliwione
 • bilansowanie czasu pracy w dowolnym okresie (np. tydzień, miesiąc, kwartał)
 • wejścia i wyjścia służbowe
 • Wprowadzanie do bazy systemu danych wszystkich osób - imię, nazwisko i jeśli jest taka potrzeba inne dane wg Kwestionariusza osobowego (dane nieistotne z punktu widzenia systemu rejestracji)
 • Modyfikacja danych osobowych pracowników
 • Tworzenie archiwum osób czasowo przeniesionych oraz osób zwolnionych
 • Wprowadzanie i przydzielanie identyfikatorów poszczególnym pracownikom
 • Wprowadzanie identyfikatorów służbowych
 • Definiowanie typów i limitów nieobecności:
  • zwolnienia lekarskie: choroba zakład, choroba ZUS, opieka na dziecko, opieka na członka rodziny, opieka bezpłatna
  • urlopy: wypoczynkowy, okolicznościowy (dziecko), okolicznościowy (inne), macierzyński, wychowawczy, szkoleniowy, bezpłatny
  • służbowe: delegacja, szkolenie
  • inne usprawiedliwione
  • nieusprawiedliwione
 • Definiowanie dni świątecznych i dni dodatkowo wolnych od pracy
 • Definiowanie i modyfikacje harmonogramu pracy i kontroli dostępu dla grup pracowniczych
 • „Aktywna lista obecności” - aktualizowana na bieżąco lista pracowników obecnych w pracy i spóźnionych z podaniem godziny ostatniego wejścia oraz nieobecnych, z możliwością wyjaśnienia przyczyny spóźnienia i nieobecności
 • Automatyczne rejestrowanie godzin wejścia i wyjścia
 • Automatyczne rejestrowanie spóźnień, wyjść w trakcie pracy oraz wcześniejszych wyjść pracownika
 • Automatyczne rejestrowanie całodziennych nieobecności pracowniczych
 • Każdy zapis będący odczytem jest opisany: imię i nazwisko pracownika, data, dzień tygodnia, godzina wejścia, godzina wyjścia, czas obecności między godzinami wejścia i wyjścia a przypadku spóźnień i nieobecności przyczyny tego zdarzenia
 • Istnieje możliwość ręcznej korekty zapisów, zarówno poprawienie źle zapisanej godziny jak też dopisanie dnia obecności (np. pracownik zapomniał wziąć identyfikator z domu)
 • Skorygowany ręcznie zapis będzie wyróżniał się inną czcionką – kursywą
 • Tworzenie bilansu czasu pracy dla każdego z pracowników (ilość przepracowanych godzin, ilość i czas spóźnień i wcześniejszych wyjść, ilość i czas wyjść służbowych, ilość dni nieobecności)
 • Indywidualne kalendarze pracy dla każdego z pracowników,
 • Praca w systemie zmianowym
  • praca jednozmianowa
  • praca wielozmianowa o różnej długości okresów rozliczania okresu
 • Wydruki z możliwością ustawienia parametrów wydruku
 • Możliwość oglądania i drukowania danych dotyczących godzin wejścia i wyjścia w dowolnie zadeklarowanym okresie czasu np. tydzień, miesiąc, kilka wybranych dni oraz każdego z pracowników lub dla dowolnej grupy pracowniczej

 

 
     
monitoring pozycji    

| Mapa Strony | www.elektronix.pl | email: handlowy@elektronix.pl | email: biuro@elektronix.pl | tel. 226-363-675 | 01-029 Warszawa, ul.Laskowa 4 |

Free counters!